Ontwikkelt u software? WBSO!

Let op: Wij hebben kennis van zaken en begrijpen uw taal. Wij zijn o.a.:

  • Expert op het gebied van Microsoft Software en cloud computing (Gecertificeerd Microsoft Trainer).
  • Expert op het gebied van software architectuur (Togaf gecertificeerd).
  • Expert op het gebied van Mobile Development (o.a. Xamarin gecertificeerd).

WBSO Programmatuur

Ook werkzaamheden met betrekking tot programmatuur kunnen onder voorwaarden als S&O worden aangemerkt als er sprake is van:

  • de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur;
  • technisch onderzoek.

Ontwikkelingsprojecten en programmatuur

In dit deel van de definitie zijn naast ontwikkeling twee begrippen van belang: programmatuur en technische nieuwheid.

Programmatuur wordt gedefinieerd als het niet fysieke, logische deelsysteem van een informatiesysteem dat de structuur van de gegevens en de verwerkingsprocessen bepaalt. Het moet gaan om het daadwerkelijk realiseren van (prototypes van) technisch nieuwe programmatuur. Het beschrijven van modellen, het formuleren van algoritmen of het beschrijven van een architectuur zonder dat er sprake is van programmatuurontwikkeling wordt dus niet gerekend tot werkzaamheden met betrekking tot technisch nieuwe programmatuur.

De technische nieuwheid heeft betrekking op de activiteiten die door u worden uitgevoerd. Er moet sprake zijn van voor uw onderneming nieuwe technologie, het verder ontwikkelen van bestaande technologie of het ontwikkelen van een technische oplossing voor een specifiek informatietechnologisch probleem.

Het begrip technisch nieuw is iets anders dan nieuw. Vrijwel alle programmatuur die wordt gebouwd is nieuw, zij was er immers nog niet. Dit wil nog niet zeggen dat er sprake is van technisch nieuwe programmatuur. Waar ligt het onderscheid tussen nieuw en technisch nieuw? Een duidelijke scheidslijn wordt gegeven door het antwoord op de vraag: Is er sprake van een nieuw informatietechnologisch principe in de programmatuur? Het bouwen op basis van bestaande technologische principes kan wel nieuw zijn, maar is niet technisch nieuw. Het ontwikkelen van een nieuw principe of het verder ontwikkelen van een bestaand principe kan programmatuur voor de aanvrager technisch nieuw maken.

Een project dat voor de WBSO in aanmerking komt, kenmerkt zich door een concreet technisch probleem dat door u wordt opgelost. In de gekozen oplossingsrichting zult u voor uw onderneming technisch nieuwe principes, methodes of technieken of bestaande technologie (verder) ontwikkelen. Het project geeft hiermee een technologische kennisimpuls. Binnen de context van technisch nieuwe programmatuur in de WBSO gaat het altijd om een probleem op het gebied van informatietechnologie. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen een project en een probleem. Een project kan bijvoorbeeld bestaan uit de realisatie van een nieuw routeplanningssysteem. Een informatietechnologisch probleem daarin kan zijn dat op basis van het huidige algoritme het realiseren van de gewenste specificaties niet mogelijk is. Dit moet u dan zo duidelijk mogelijk aangeven als probleemstelling. Voor het ontwikkelen van een nieuw en efficiënter algoritme kan de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken noodzakelijk zijn, waardoor er sprake kan zijn van technisch nieuwe programmatuur.

De bespreking van de definitie laat zien dat niet alle activiteiten die betrekking hebben op programmatuurontwikkeling voor de WBSO in aanmerking komen. Activiteiten die gericht zijn op het toepassen, samenstellen of implementeren van programmatuur worden aangemerkt als bouw en zijn geen S&O. Projecten die gericht zijn op het ontwerpen en realiseren van een nieuwe functionaliteit (bouwstenen, componenten, modulen, pakketten e.d.) op basis van beschikbare of verkrijgbare technologie (programmatuur en technieken) zijn eveneens niet aan te merken als S&O-projecten. Ook niet als u zich deze technologie eerst door scholing, studie of aankoop eigen moet maken. Ook het ingetreren van nieuwe technologie welke uitgebreid moet worden met een koppeling naar andere technologie (interfacing) niet tot S&O gerekend.

Technisch onderzoek en programmatuur

Technisch onderzoek richt zich op de verbetering van de door u gebruikte programmatuur.

Verbetering van programmatuur

Hierbij is het doel het significant verbeteren van de programmatuur die u gebruikt. Technisch onderzoek betreft het modelleren van processen. De bestaande processituatie wordt in kaart gebracht, geanalyseerd en gesimuleerd, bijvoorbeeld met behulp van een modellerings-tool. Vervolgens voert u in het model mogelijke procesverbeteringen door en simuleert u de situatie opnieuw. Daarmee wordt een beeld gekregen van de effecten van de aanpassingen op het proces.

Randvoorwaarden

De programmatuur moet al op het moment dat u de S&O-verklaring aanvraagt in uw eigen onderneming worden toegepast. Het onderzoek eindigt wanneer inzicht is verkregen in het procesmodel om de beoogde verbetering te bewerkstelligen. Implementatie valt er dus niet onder.